Přeskočit k navigaci

Obchodní podmínky

1.1 Provozovatel obchodu:

Michael Muselík
17.listopadu 2077, 44001 Louny
Tel.: 604 690 327
E-mail: jakjime@quick.cz


1.2 Tyto obchodní podmínky platí pro objednávání zboží ze sortimentu uvedeného na internetové stránce prodávajícího prostřednictvím internetového obchodu a jeho prodejních modulů. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).


Zákazník je povinen se před nákupem seznámit s našimi obchodními podmínkami. Veškeré přijaté objednávky jsou považovány za závazné. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu cen. Zákazník platí cenu potvrzené objednávky.

Zboží je expedováno nejpozději do 5 pracovních dnů. Většinou však odchází dříve.


Vyhrazujeme si právo na prodloužení dodací lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události nebo poptávané zboží není na skladě.


O delší dodací lhůtě je zákazník neprodleně informován.


Zákazník je o přijetí objednávky automaticky informován elektronickou poštou. Jednotlivé popisy zboží mohou podléhat obsahovým změnám.
2. Objednávka - uzavření smlouvy

2.1 Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém, zejména cenově náročnějším případě, vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.


2.2 Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..) vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky, mailem či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.


3. Dodání objednaného zboží

3.1 Místem plnění je bydliště nebo sídlo kupujícího nadepsané ve formuláři objednávky, neuvede-li kupující do objednávky místo jiné. Zboží bude dodáno na dobírku prostřednictvím České pošty, nebude-li výslovně dohodnuto jinak.


3.2 Dodání zboží je uskutečněno jeho předáním poště k přepravě pro kupujícího. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení ceny jeho převzetím.


3.3 Prodávající dodá zboží v co nejkratší možné době (tj. zpravidla do 3 pracovních dnů) po doručení platné objednávky do jeho elektronické schránky, popř. po její autorizaci ( cl. 2.1) po připsání ceny včetně balného a dopravného na účet prodávajícího. Doba pro dodání zboží může ve výjimečných případech být z objektivních důvodů delší, o čemž bude zákazník včas informován. Nedodá-li prodávající zboží ani v domluvené lhůtě, je kupující oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit.


3.4 Zboží bude dodáváno v běžných papírových či jinak obvyklých obalech, nevyplývají-li z jeho povahy či z ujednání účastníků požadavky speciální.4. Platební podmínky, slevy

4.1 Kupní cena zboží je splatná proti převzetí zboží (na dobírku). Náklady na balné a poštovné hradí kupující, a to ve výši přesně stanovené v závislosti na způsobu zvolené dopravy. Dojde-li v rámci jedné zásilky ke spojení více menších objednávek (např. přiobjednání) bude balné a dopravné účtováno jen u jedné z objednávek.


4.2 Je-li cena na základě zvláštní dohody hrazena vložením nebo převodem na účet prodávajícího předem, je zboží expedováno ihned obratem po připsání ceny (plus příp. balné a dopravné) na účet prodávajícího.


4.3 Stálým zákazníkům, nebo při větším objemu obchodu mohou být přiznávány slevy. Slevy mohou být též poskytovány při jednotlivých prodejních nebo marketinkových akcích. Tyto slevy budou viditelně zveřejňovány v internetovém obchodě prodávajícího.5. Závěrečná ustanovení

5.1 Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na této internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odešle-li zákazník objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí.


5.2 Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně balného a dopravného) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.


5.3 Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti občanským nebo obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl..


PŘÍJEMNÉ NAKUPOVÁNÍ

Soubory: